ผู้ฝากเงินจัดแจง 11 เดือนสิงหาคมนี้ ลดวงเงินคุ้มครองป้องกันเหลือ 1ล้านบาท 

5 เดือนสิงหาคม 2564 นายทรงพล ชีวะสติปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองป้องกันเงินออม กล่าวมาว่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564นี้เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองป้องกันเงินออมจะได้รับความคุ้มครองป้องกันเงินออมโดยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองป้องกันเงินออมในวงเงินไม่เกิน 1ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่กำหนดโดยชอบด้วยกฎหมายดังนี้ วงเงินคุ้มครองป้องกันที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองป้องกันเงินออมเต็มปริมาณ 82.07 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากอีกทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นประชากรส่วนมากของประเทศ
สำหรับข้อมูลเงินออม ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองป้องกันของสถาบันมีปริมาณทั้งสิ้น 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน พบว่าปริมาณผู้ฝากมากขึ้น 1,337,334 ราย หรือมากขึ้นร้อยละ 1.62 โดยปริมาณผู้ฝากที่มากขึ้นส่วนมากเป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของปริมาณผู้ฝากที่มากขึ้นและเงินออมที่ได้รับความคุ้มครองป้องกันมีปริมาณ

ทั้งปวง 15.28 ล้านล้านบาท มากขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือมากขึ้นร้อยละ 2.33 จากสิ้นปีก่อน
สถาบันคุ้มครองป้องกันเงินออม (สคฝ.) หรือ DPA มีบทบาทสำคัญสำหรับเพื่อการคุ้มครองป้องกันเงินออมแก่ผู้ฝากในขณะที่เป็นบุคคลปกติและนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือคนต่างชาติที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทยภายใต้กฎหมายคุ้มครองป้องกันเงินออมซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ไทย 18แห่ง สาขาแบงค์ต่างประเทศ 12 แห่ง บริษัทเงินทุน 2 แห่ง และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง ซึ่งจะคุ้มครองป้องกันในทันทีในลักษณะ 1 รายชื่อผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยคุ้มครองป้องกันบัญชีเงินฝาก 5 ชนิด อย่าง

เช่น 1.เงินออมบัญชีกระแสรายวัน 2.เงินออมออมทรัพย์ 3.เงินออมประจำ 4.บัตรเงินออม และ 5.ใบรับฝากเงิน โดยบัญชีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองป้องกันจะต้องเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น ดังนี้ ถ้าสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองป้องกันเงินออมถูกล้มเลิกใบอนุมัติ ผู้ฝากจะได้รับเงินออมคืนด้านใน 30 วัน ตามวงเงินที่กฎหมายกำหนด
ท่านสามารถวิเคราะห์เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินออมพอดีwww.dpa.or.th, ศูนย์บริการข้อมูลคุ้มครองป้องกันเงินออม โทร1158 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/dpathailand