เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 รับสิทธิชดเชยอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบ

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้เอาประกันตนกลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มแรงงานนอกระบบ สมัครเป็นผู้เอาประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมได้รับสิทธิอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบ

จากในกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดยให้ผู้เอาประกันตนที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคม หรือ ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sso.go.th

ในส่วนของผู้เอาประกันตนมาตรา 40 กลุ่มผู้ที่ทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความปกป้องและสิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล

โดยกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสกำหนดให้จำเป็นต้องยื่นหลักฐานการเข้ามาเป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 40 ด้านในก.ค. 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาปัจจุบันจำนวน 5000 บาท

คุณลักษณะของผู้เอาประกันตนมัธยม40

• เชื้อชาติไทย
• เลี้ยงชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
• แก่ตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
• ไม่เคยเป็นบุคลากรลูกจ้างในระบบประกันสังคมมัธยม33 และ มัธยม39 มาก่อน
• ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• ผู้ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไร้สัญชาติไทยเริ่มต้นด้วยเลข 0,6,7 (ละเว้นเริ่มต้นด้วย 00)
• ผู้พิการที่รับทราบสิทธิสามารถสมัครเป็นผู้เอาประกันตนมัธยม40 ได้

ช่องทางสมัครมาตรา 40

1.เว็บไซต์ www.sso.go.th
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
3.แบงค์ ธกส.ทุกสาขา
4.เครือข่ายประกันสังคม ทั่วทั้งประเทศ
5.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6.สายด่วนประกันสังคม 1506

เลือกจ่ายเงินสมทบ 3 ลู่ทาง ตัวอย่างเช่น

1. 70 บาท/เดือน
2. 100 บาท/เดือน
3. 300 บาท/เดือน

40-1

กรณีพิกลพิการทุพพลภาพ

ข้อแม้การเกิดสิทธิ

• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน 10 เดือน ก่อนเดือนพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนใน 20 เดือน ก่อนเดือนพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือนใน 40 เดือน ก่อนเดือนพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนใน 60 เดือน ก่อนเดือนพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาท

ลู่ทางที่ 1 และลู่ทางที่ 2
ได้รับเงินตอบแทนการขาดรายได้ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินตอบแทนการขาดรายได้กรณีพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท

ลู่ทางที่ 3
ได้รับเงินตอบแทนการขาดรายได้ต่อเดือน ตลอดชีวิต

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินตอบแทนการขาดรายได้กรณีพิกลพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท
กรณีตาย

ข้อแม้การเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย ละเว้น กรณีตายเนื่องจากว่าอุบัติเหตุ
แม้จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 12 เดือน แต่มีการจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ลู่ทางที่ 1 และลู่ทางที่ 2

ได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 8,000 บาท แม้จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ลู่ทางที่ 3

ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
กรณีชราภาพ
ข้อแม้การเกิดสิทธิ
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และหมดความเป็นผู้เอาประกันตน

ลู่ทางที่ 1

-ไม่ปกป้อง-

ลู่ทางที่ 2

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินช่วยเหลือ 50 บาท คูณ จำนวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก
เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนทดแทนทุกปีดังที่สำนักงานประกันสังคมระบุ

ลู่ทางที่ 3

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินช่วยเหลือ 150 บาท คูณ จำนวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนทดแทนทุกปีดังที่สำนักงานประกันสังคมระบุ
*ผู้เอาประกันตนลู่ทางที่ 2 และลู่ทางที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมอีก (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
กรณีสงเคราะห์ลูก
ข้อแม้การเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับคุณประโยชน์ตอบแทน
*ขณะรับเงินสงเคราะห์ลูก จำเป็นต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน

ลู่ทางที่ 1 และ

ลู่ทางที่ 2

-ไม่ปกป้อง-

ลู่ทางที่ 3

ได้รับเงินสงเคราะห์ลูกรายเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ลูกอายุตั้งแต่ต้นเกิดแต่ไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์